ZEMPLÉNI-HEGYSÉG


Zempléni-hegység sa nazýva maďarská časť pohoria Slanské vrchy, ktorá nadväzuje na jeho južný podcelok Milič. Národný úrad pre ochranu prírody Maďarskej republiky vyhlásil v roku 1984 v tejto časti pohoria chránené územie národného významu Zempléni Tájvédelmi Körzet (Zemplínska chránená krajinná oblasť) s výmerou 26 496 ha. 

Lokality evidované ako chránené územia s osobitným stupňom ochrany, ktorých celková výmera predstavuje 226 ha sú Vlašské lúky (Oláh-rét), Lúky Drahoš, Füzérsky hradný vrch a jeho okolie a vrch Tolvaj neďaleko dedinky Pusztafalu. Lúky Drahoš a Oláh predstavujú vzácne prírodné spoločenstvá na maďarskej strane svahov prírodného parku Veľký Milič. V panve Pusztafalu je najvýraznejšou povrchovou formou vulkanický lávový kužeľ so strmým svahom - vrch Tolvaj. 

Hradný vrch vo Füzéri je vulkanit nápadného tvaru, ktorý vystupuje zo svojho okolia ako osamotené bralo poskytujúce nádherné pohľady na široké okolie. Hrad vo Füzéri a Hradný vrch boli vyhlásené za Prírodné divy Maďarska. Už v roku 1941 samosprávna komisia komitátu Abaúj-Torna oznámila Košickému maďarskému kráľovskému lesohospodárskemu riaditeľstvu (Košice boli vtedy súčasťou Maďarska) rozhodnutie ministra pôdohospodárstva, že v rámci ochrany vzácnych druhov rastlín sa lesné časti s rozlohou 20 ha a zrúcanina hradu ako aj skalnaté pôdy na stráňach vyhlasujú za chránené územie.


TURISTICKÉ MAPY


Turistické zaujímavosti lokality Zempléni-Hegység a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich digitálnych turistických mapách s GPS navigáciou. Skopírujte si ich v počítači do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a orientácii v teréne.